II.Abdülhamit kimdir?2.Abdülhamit gerçeği?

II.Abdülhamit dizide anlatılan kişi midir? II.Abdülhamit´in ailesi?
II.Abdülhamit´in babası ? II.Abdülhamit´in kardeşleri? daha fazla bilgi için http://www.mkutup.gov.tr

II. Abdülhamit Han

Bu yazımızda neler öğreneceğiz; II. Abdülhamit nerede doğdu?
21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul’da doğdu.
II. Abdülhamit babasının adı? Babası Sultan Abdülmecid,


PADİŞAH ABDÜLMECİD´İN EŞLERİ KADIN EFENDİLERİ


Servetsezâ Başkadınefendi

Şevk-efza Valide Sultan: Sultan V. Murad’ın annesi ve İkinci Kadın Efendi

Hoş-yar İkinci Kadın Efendi

Tir-i Müjgan Sultan: Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit’in annesi

Verd-i Cenan Üçüncü Kadın Efendi

Gülcemal Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi

Rahime Perestu Valide Sultan: Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit’in manevi annesi

Gülistu (Gülistan) Dördüncü Kadın Efendi

Düzd-i Dil Üçüncü Kadın Efendi

Bezmi (Bezmara)Altıncı Kadın Efendi

Mahitab Beşinci Kadın Efendi


II. Abdülhamit annesinin adı? annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi’dir. II. Abdülhamit kardeşlerinin adlları?

II. ABDÜLHAMİT´İN, ERKEK KARDEŞLERİ

Büyükten küçüğe sıralama

  • Murad
  • Abdülhamit
  • Mehmed Reşat
  • Ahmed Kemaleddin Efendi
  • Mehmed Burhaneddin Efendi
  • Ahmed Nureddin Efendi
  • Süleyman Selim Efendi
  • Mehmed Vahdettin

II. ABDÜLHAMİT´İN KIZ KARDEŞLERİ

Günümüzün en popüler  konusu II. Abdülhamit ;  kimine göre   Ulu Hakan, Abdülhamit Han, II. Abdülhamit, Cennet-Mekân, Büyük devlet adamı , kimilerine göre Kızıl Sultan gibi değişik isimlerle anılan tarihi şahsiyeti inceleyip yazmak istedim.

Amacım duygusallıktan uzak, düşmanlık yerine objektif olarak incelemek.II. Abdülhamit´in yaşadığı dönem  nasıldı?

II. Abdülhamit´e hırsızlık isnadında bulunan Avrupalı yazarlara Necip Fazıl´ın Ulu Hakan kitabından verdği cevap;

Avrupalılar II. Abdülhamit çocukken bir gün iki erkek ve kız kardeşiyle oyun oynarken yorulmuşlar ve bir kanepe de dinlenirken uykuya dalmışlar.

Güya onlar uyurken II. Abdülhamit onların üzerindeki mücevherleri soymuş ve kimsenin bulamayacağı bir yere saklanmış.

Bu olay onun ne kadar kötü biri olduğuna kanıt olarak sunulmuş. İddaayı incelediğimizde küçük yaştaki şehzadelerin üzerinde her zaman değerli mücevher bulunmaz. Padişahın huzuruna çıkacağı zaman ya da merasimlerde olur. Üstünde başında değerli mücevher bulunan padişah çocukları bahçeye tek başlarına bırakılmaz.

Bir salonda tek başlarına uyumaları da uygun düşmez. Çünkü anneleri ve harem ağalarından biri olmadan tek başlarına bulunmaları mümkün değildir. Bu şekilde bir iftira olduğu açığa çıkıyor.

Bu olay onun ne kadar kötü biri olduğuna kanıt olarak sunulmuş. İddaayı incelediğimizde küçük yaştaki şehzadelerin üzerinde her zaman değerli mücevher bulunmaz.

Padişahın huzuruna çıkacağı zaman ya da merasimlerde olur. Üstünde başında değerli mücevher bulunan padişah çocukları bahçeye tek başlarına bırakılmaz. Bir salonda tek başlarına uyumaları da uygun düşmez. Çünkü anneleri ve harem ağalarından biri olmadan tek başlarına bulunmaları mümkün değildir. Bu şekilde bir iftira olduğu açığa çıkıyor.

II. Abdülhamid´i anlamak için önce Osmanlı´yı anlamak gerekir. Osmanlı Devleti´nin  623 yıllık yaşamını incelememiz lazım.

1-KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)

2-YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579)

3-DURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1683)

4-GERİLEME DÖNEMİ (1699-1792)

Osmanlı devleti son 200 yılı ile Cumhuriyet’ten günümüze geçen süreç, maalesef batının ilerleyişi ve Müslümanların da bu ilerleyişi taklit ettiği bir zaman dilimidir.

Osmanlı Devleti’ndeki batının ilim ve teknolojisinden faydalanmak şeklinde bu tarihe kadar sürüp gelen batılılaşma hareketleri “Tanzimat Fermanıyla birlikte batının değerlerini de içine alacak şekilde genişleme eğilimi göstermiştir.

3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecit’in imzaladığı ferman, sarayın hemen alt tarafındaki Gülhane Parkı’nda Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından okundu. Sadece askeri alanda değil, hukuk, eğitim ve sosyal alanlarda da reformlar Osmanlı`yı kurtarama çalıştılar. Daha fazla bilgi için http://www.ttk.gov.tr

5-DAĞILMA VE YIKILIŞ DÖNEMİ (1792-1918)

Yukarıda görüldüğü gibi  Osmanlı Devleti  beş döneme ayrılıyor. II. Abdülhamit  dağılma döneminde padişah olmuştur.

Osmanlı Devletinin Dağılma ve Çöküş Dönemi Padişahları;

1. III. Selim (Gerilemenin son, Parçalanma dönemi­nin ilk padişahıdır (1807 – 1808)

2. IV. Mustafa (1807 – 1808)

3. II. Mahmut (1808 – 1839)

4. Abdülmecit (1839 – 1861)

5. Abdülaziz (1861 – 1876)

6. II. Abdülhamit (1876 – 1909)

7. V. Mehmet Reşat (1909 – 1918)

8. IV. Mehmet Vahdettin (1918 – 1922)

II. Abdülhamit yukarıda görüldüğü gibi  son  üç padişahtan biridir. II. Abdülhamit dönemindeki siyasi olaylar;

1877-78 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ)

Avrupa`daki siyasi dengenin bozulması üzerine Balkanlarda Panislavizm (slav milletlerini birleştirme potikası) hareketlerini artıran Rusya Karadeniz’in tarafsızlığını tanımadığını ilan ederek Paris Antlaşması’na tepki gösterdi. Bunun üzerine Avrupalı devletler savaş çıkmasın diye İstanbul Konferansı’nı topladılar ve;

Sırbistan ve Karadağ’dan Türk askerlerinin çekilmesine,

Doğu ve Batı Bulgaristan adıyla iki ayrı eyaletin kurulmasına,

Bosna Hersek’le birlikte bu iki eyalete özerklik (ayrıcalık) verilmesine karar kıldılar.

Osmanlı bu durumu kabul etmeyince İngiltere’nin girişimleriyle Londra’da yeni bir konferans düzenlendi, sonuçta bu da kabul edilmeyince Rusya Osmanlıya savaş açtı. Rusların Doğuda Kars, Ardahan, Erzurum, Batıda; Plevne’de Gazi Osman Paşayı yenerek Edirne’yi almaları üzerine Ayastefanos (Yeşilköy) anlaşması imzalanmıştır.

Ege denizine kadar uzanan büyük bir Bulgaristan krallığının kurulmasına,

Bosna ve Hersek’e özerklik verilmesine,

Sırbistan, Eflak, Boğdan ve Karadağ’ın bağımsız olmasına,

Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt’ın Ruslara verilmesi,

Rumların ve Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılmasına karar verilmiştir.

Ancak bu durum Rusların Akdeniz’e inmesini gerçekleştireceğinden İngiltere ve Avusturya’nın çıkarlarına ters düşmüş, Almanya’nın desteğini sağlayarak anlaşmaya itiraz etmişlerdir.

Sonuçta Rusya yeni bir savaşı göze alamadığından 1878 Berlin Anlaşması imzalanmıştır. Böylelikle Ayastefenos anlaşması yürürlüğe konulmayan bir anlaşma olarak tarihe geçmiştir.

Bulgaristan krallığı 3 kısma ayrılarak Makedonya Osmanlı Devleti’ne bırakılmış, Doğu Rumeli eyaletine özerklik verilmiş, Asıl Bulgaristan ise Osmanlı Devleti’ne vergi veren bir prenslik haline getirmiştir.

Bosna Hersek Osmanlı devletine verilmiş ancak yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılmıştır.

Sırbistan, Romanya (Eflak, Boğdan) ve Karadağ tam bağımsız devlet haline gelmiştir.

Kars, Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt ise Osmanlı Devleti’ne verildi.

Teselya Bölgesinin Yunanistan’a ait olduğu kabul edildi.

Anadolu ve Rumeli’de Rum ve Ermenilerin yaşadıkları bölgede ıslahatların yapılmasına karar verilmiştir.

Rusya’ya savaş tazminatı ödenmiştir.

Önemi

Çok sayıda azınlık bağımsızlık kazanmıştır.

Osmanlı devleti için Almanya’ya yaklaşma süreci başlamıştır.

İngiltere, Avusturya ve Almanya Ayestefenos`ta kurulan büyük Bulgaristan krallığını parçalayarak Rusların Akdeniz’e inmesini engellemişlerdir.

Ermeni ayaklanmaları başlamıştır.

Osmanlı Devleti için dağılma dönemi başlamıştır.

Dağılma Döneminde;

1878’de İngiltere Kıbrıs’a yerleşti. (I. Dünya Savaşı sırasında resmen işgal etti.)

1881’de Fransızlar Tunus’u işgal etti.

1882’de İngilizler Mısır’ı işgal etti.

1885’de Doğu Rumeli Bulgaristan’a bağlandı.

1897’de Yunanistan Girit’i topraklarına kattı. Ancak Balkan Savaşları neticesinde Atina Antlaşması’yla tamamen alabildi.

1908’de Bulgaristan Krallığı bağımsızlığını ilan etti.

1908’de Avusturya Bosna Hersek’i kendisine bağladığını açıkladı.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

Gelelim şimde II. Abdülhamit tanımaya;

Sultan II.Abdülhamit, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi’dir. Annesi Çerkezdir.

II. Abdülhamid´in çocukluğu

Sultan II. Abdülhamit henüz sekiz yaşındayken annesini veremden kaybetti.Çok küçük yaşta iken annesini kaybettiği için öksüz büyüdü ve onu üvey annesi Perestu Kadın yetiştirdi.

Üvey annesi valide sultan Perestu hanım servetini II. Abdülhamit bağışlamıştır . Çocukluğunda çok zayıf bir bünyeye sahip olan Sultan II. Abdülhamit sık sık hasta olurdu.

Babasının padişahlığı sırasında bu durumu yüzünden özel ilgi gördü. Çok hoşgörülü bir ortamda büyüdü. Kültür derslerinin yanında musiki dersleri aldı ve piyano çalmayı öğrendi.

Bekarlığı sırasında çok serbest bir hayat yaşayan Sultan II. Abdülhamit, evlendikten sonra tüm boş zamanını ailesiyle, çocuklarıyla geçirmeye başlamıştır.

II. Abdülhamit, (1842-1918) yılları arasında hüküm süren Osmanlı Sultanlarının otuzdördüncüsü, İslâm halîfelerinin doksandokuzuncusudur.

Sultan Abdülazîz Han ile Mısır ve Avrupa seyâhatlerine
İkinci Abdülhamit´te gitmiştir.

II.Abdülhamit´in  çocukluk ve gençliği

II.Abdülhamit henüz 11 yaşındayken yaşanan Kırım savaşında (1853-1856) İstanbul´da yabancı ülke askerlerini(Rusya´ya karşı İngiliz ve Fransız askerleri Osmanlı´ yardım için İstanbul´a gelmişlerdir ) görünce onlardan rahatsız olmuş.

II.Abdülhamit´in şehzadeliği, Tarabya´daki yazlık ve maslak´taki olduğu kadar kışlık köşkünde geçti. Baş zevkleri silah, iyi kılıç kullanıyor, tabanca kullanmakta usta.Okumak ve dünya meselerini öğrenmek.

Avrupa gazete ve dergilerini tercüme ettirip okuyor tarihi meseleleri incelemek en önemli uğraşıdır. Daima içine kapalı sessiz sakin bir kişiliğe sahip..Evcil hayvanlara ilgisi; özellikle kuşlara özel ilgisi var. Yılan, timsah, kartal,maymun gibi İçi doldurulmuş hayvanları var. Şehzadeliğinin son döneminde kelebek koleksiyonu merak salmış.

II. Abdülhamit 30´ lu yaşlarında

Tarabya da silah müzesi yaptırıyor. Marangozluğa, oymacılığa, tahta üzerindeki heykeltraşlık işlerine merakı bilinen özelliklerdendir. Eliyle yaptığı eserleri yakınlarına hediye etmiş.

Tarabya da silah müzesi yaptırıyor. Marangozluğa, oymacılığa, tahta üzerindeki heykeltraşlık işlerine merakı bilinen özelliklerdendir. Eliyle yaptığı eserleri yakınlarına hediye etmiş.

II. Abdülhamit´in hayatını tüm ayrıntılarıyla öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

II. Abdülhamit Han

II.Abdülhamit dönemini incelemeye devam edeceğiz. Yazımla ilgili görüş, öneri, eleştirilerinizi bekliyorum.

Güzel paylaşımları olan dost bir site için ziyaret edebilirsiniz.http://savasinedebiyatdefteri.blogspot.com 

Cevap bırakın