LGS 2018 İNKILAP SORULARI ÇÖZÜMLEME

Lgs sorularını analiz edeceğimiz bu yazımızda genel bir değerlendirme yapalım.

Lgs Teog sınavına göre daha basit sorulardan oluşuyor.

Lgs soruları bilgi değil yorum ağırlıklı.

Lgs soruları okuduğunu anlama şeklinde.

Lgs soru sayısı inkılap tarihi dersinde 20 sorudan 10 soruya düşürülmüş.

Lgs´da her üniteden soru sorulmaya çalışılmış.

Lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 1. soru 1. Ünite

Lgs 2018 İnkılap 1. soru İnkılap tarihi ders kitabının ilk ünitesinden gelmiştir.

1. Manastır Askeri İdadisi yıllarında Mustafa Kemal’i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk – Yunan Savaşı olmuştur.

Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devlet’inde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikri oluşturmuştur?

A) Millî kültür çalışmalarının

B) Millî eğitimin

C) Ekonominin

D) Dış politikanın

Sorunun cevabı ; D

Soru kökü incelendiğinde Mustafa Kemal’de Osmanlı Devleti’nin hangi alanda iyi yönetilmediği fikrinin oluştuğu sorusunun sorulduğu görülmektedir.

Verilen paragraf incelendiğinde parçada 1897 Türk- Yunan Savaşı’nın Türk ordusunun kazandığı ama barış masasında yani diplomasi kısmında kaybeden taraf olduğu vurgulanmıştır.

Cevap seçeneklerinde A, B, C öncüllerinde verilen bilgilerin parça ve soru köküyle herhangi bir bağlantısının olmadığı, D öncülünde verilen “Dış politika”cevabının ise soruda vurgu yapılan husus olduğu açıkça görülmektedir.

Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşında Çanakkale Cephesinde

çanakkale zaferi mart 1915 Mustafa Kemal paşa
lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme Mustafa Kemal


Lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 2. soru 2. Ünite

Lgs 2018 İnkılap soruları TBMM
Lgs 2018 İnkılap soruları
çözümleme TBMM

2. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisi’nden Anadolu’ya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı.

Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır.

Bu bilgiye göre ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Milli egemenliği esas almıştır.

B) Teslimiyetçi politikalar izlemiştir.

C) Temeli fedakârlık esasına dayanmıştır.

D) Demokratik yapıya sahiptir.

Çözüm:
Cevap:B

Soru kökü incelendiğinde parçada verilen bilgiye göre İlk TBMM İçin hangi yorumun yapılamayacağı sorulmaktadır.

Cevap seçeneklerinde

A) Öncülü milli egemenliğe vurgu yapmıştır. Parçada TBMM’nin varlığı ve millet vekillerinin mecliste çalışmalarından bahsetmesi bu şıkkın parçaya göre söylenebileceğini gösterir.

C) öncülü TBMM’nin fedakarlık üstüne kurulduğunu ve manevi yokluk içinde canla başla mücadele ettiklerini söylemesi bu öncüldeki yorum yapılabileceğini göstermektedir.

D) öncülü TBMM’nin demokratik yapıya sahip olduğunu vurgulamıştır. Parçada İlk TBMM’de hem yeniseçilen milletvekillerinin hem de Osmanlı Mebusan Meclisi’nden vekillerin olduğunu söylemesi bu öncüldeki yoruma da ulaşılabildiğini göstermektedir.

B) öncülü TBMM’nin teslimiyetçi politikalar izlediğinibelirtmiş ve parçaya verilen bilgilere uygun olmayan bir yorum yapmıştır. Bu yorum parçada vurgulananher türlü canla başla mücadelenin tam tersini işaret etmektedir. Bu cevap parçaya göre söylenemez.

TBMM hakkında daha fazla bilgi için https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tbmm_internet.anasayfa


Lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 3. soru 2 Ünite

lgs 2018 İnkılap tarihi Mondros harita
lgs 2018 İnkılap tarihi soruları çözümleme Mondros harita

3. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep,Maraş ve Urfa’yı işgal eden ingilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar.

Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.

Buna göre,

I. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.

II. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’daki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.

III. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.

B) l ve III.

C) II ve III.

D) l ve II ve III

Çözüm:

Cevap: D

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan MondrosAteşkes Antlaşması’nı imzalayarak ayrılmıştır. Parçada Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından Anadolu’da yaşanan gelişmeleri anlatmaktadır.Buna göre;

1. maddeyi şu ifadeden çıkarabiliriz: Fransızlar bölgeye girdikten sonra Ermenilerle birlikte Türklere baskı ve şiddet uygulamaya başladılar ifadesi.

2. maddeyi şu ifadeden çıkarabiliriz: Antep, Urfa veMaraş’ı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım gereği buraları Fransızlara bıraktılar ifadesi.

3. maddeyi şu ifadeden çıkarabiliriz: Türkler de onların bu saldırılarına karşı Kuvayimilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler ifadesinden,

Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D Seçeneğidir.

Lozan konusunda ayrıntılı bilgi için tıklayınız.https://www.iyiogretmen.com/lozan-antlasmasinin-5-gizli-maddeleri-var-mi/ataturk/


Lgs 2018 İnkılapsoruları çözümleme 4. soru 4. Ünite

 lgs 2018 inkılap soruları izmir iktisat kongresi
lgs 2018 inkılap soruları çözümleme izmir iktisat kongresi

4. İzmir İktisat Kongresi’nin kapanışında konuşan Kazım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir:

“… Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak,ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupa’da çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadarmalından yaparsak, Avrupa’da çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına, benim oğlum paşa olacak, gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde, artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir…”

Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın savunduğudüşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Yerli malı kullanılmalı ve teşvik edilmeli.

B) Bağımsız ve millî bir ekonomi kurulmalı.

C) Türk malları sadece Türkiye’de kullanılmalı

D) Yerli üretim artırılmalı.

Çözüm:

İzmir İktisat Kongresi ülkemizin ekonomi politikasını

belirlemek amacıyla toplanan bir ekonomi kongresidir. Bu kongrede Kazım Karabekir milli ve yerli birekonomi hedefinden bahsetmektedir. İfadelerinde yabancı ürünlerin ülkemizde kullanılmasının ileride yaratacağı sorunları dile getirmektedir. Yani yerli

Bu doğrultuda A, B ve D seçeneğine ulaşılabilirken

C seçeneğinden bahsetmemektedir. “C” Seçeneği

Türk malları sadece Türkiye’de kullanılmalı ifadesi parçada bulunmamakta ve anlatılan ifadeyle uyuşmamaktadır.

Cevap: C


Lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 5. soru 4. Ünite

lgs 2018 inkılap soruları  çözümleme Daful fünun
lgs 2018 inkılap soruları çözümleme Daful fünun

5. Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’deki yüksek öğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlaması için İsviçre’den Prof. Dr. Albert Malche davet ediimişti.

Albert Malche bir rapor hazırlayarak Atatürk’e sunmuştu. Malche’nin hazırladığı raporu titizlikle inceleyen Atatürk düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir.

“Bir milleti ancak ve ancak o milletin içinden çıkanlaryükseltebilir…

Bir yabancı âlimin fikirlerinden, görüşlerinden ve tetkiklerinden istifade edeceğiz fakat asıl çareyi, asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.”

Atatürk bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

A) Millîliğe

B) Gelenekçiliğe

C) Uzlaşmacılığa

D) Eşitlikçiliğe

Çözüm:

Cumhuriyet döneminde Türkiye’deki yüksek öğretimi yeniden düzenlemek amacıyla Prof. Dr. AlbertMalche Türkiye’ye davet edilmişti.

Soruda Atatürk’ün Malche Raporu’nu incelediği ifade edilmiş. Atatürk,raporun dikkate alınmasının gerekli olduğunu ancak asıl ve kalıcı çözümün kendi içimizden çıkması gerektiğini ifade etmiştir.

Soruda geçen “…asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz” ifadesi ile A şıkkında verilen “Milliliğe” kavramına vurgu yapılmıştır.

Cevap: A


Lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 6. soru 4. Ünite

2018 lgs inkılap soruları  çözümleme 1924 olimpiyatları
2018 lgs inkılap soruları çözümleme 1924 olimpiyatları

6. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi ülkemizin 1924 Paris Olimpiyat her iki kurum da Türkiye’nin olimpiyatlara katılımını sağlayacak maddi güce sahip değildi.

Hükümetin de para sıkıntısı çektiği biliniyordu.

Buna rağmen hükümet Atatürk’ün direktifiyle toplanarak olimpiyatlar için gereken paranın verilmesini kararlaştırmıştı.

Kararnamenin altında Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in de imzası vardı.

Bu bilgide Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisineönem verdiği vurgulanmıştır?

A) Ekonomi

B) Spor

C) Sanat

D) Ordu

Çözüm:

Parçada Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Milli Olimpiyat Komitesi’nin 1924 Paris Olimpiyatları’naTürk sporcuların gitmesi yönünde karar bildirdikleri ifade edilmiştir.

Yeni kurulan Türk Devleti ve kurumları henüz maddi açıdan sporcularımızı Paris’e gönderecek güce sahip değildi.

Buna rağmen Atatürk’ün isteğiyle hükümet toplanmış ve her türlü zorluğa rağmen sporcularımızın gitmesi için gereken paranın verileceği ile ilgili kararname hazırlanmıştır.

Parçada bu kararnamenin altında Atatürk’ün de imzasının olduğu ifade edilmiştir. Seçeneklere bakıldığında Türk devletinin göstermiş olduğu özverinin “Spor” ile ilgili olduğu görülmektedir.

Cevap: B

Türkiye olimpiyat geçmeiş için siteyi ziyaret edebilirsiniz.http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/

Lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 7. soru 5. Ünite

Lgs  2018 inkılap tarihi  Atatürkçülük
Lgs 2018 inkılap soruları çüzümleme Atatürkçülük

7. “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.”

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdaki millî güç unsurlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Askerî güç

B) Siyasi güç

C) Ekonomik güç

D) Sosyokültürel güç

Çözüm:

Sosyokültürel güç; toplumu oluşturan bireylerin niteliği, onları birbirine bağlayan kültür unsurlarıdır.

Toplumsal birliğin ve ilerlemenin niteliği bu güçtür.

Bir ülkenin siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda sahip olduğu gücün kaynağı toplumdur.

Türkiye’nin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesi de birbirine bağlı nitelikli insanlar yetiştirmekle mümkün olacaktır.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” diyen Atatürk, milletin tarihsel birikimini çağdaş değerlerle destekleyip milli bir kültür oluşturmaya çalıştı.

Atatürk, milli kültürün kaynaştırdığı toplumun, gücünü her alanda arttırması gerektiğini vurgulamıştır.

Yukarıdaki soruda Türk milletinin nitelikleri ve milletin, toplumsal birlik ve beraberliğe verdiği önem vurgulandığından doğru cevabımız D seçeneği “Sosyokültürel Güç” olacaktır.

Cevap: D


Lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 9. soru 5. Ünite

Lgs 2018 İnkılap tarihi eşitlik
lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme eşitlik

8. Atatürk’ün benimsediği halkçılık ilkesine göre köylü, işçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalıkları yoktur.

Bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkisi vurgulanmıştır?

A) Eşitlik

B) Özgürlük

C) Bağımsızlık

D) Egemenlik

Çözüm:

Hiçbir kişiye, sınıfa, zümreye üstünlük tanımayan; ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi görüş ayrımı gözetmeden bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayan anlayış Atatürk’ün “Halkçılık” ilkesiniifade eder.

Halkçılık ilkesi sınıf ayrımını reddeder.Yukarıdaki soruda sınıfların birbirine üstün değil,destekçisidir şeklinde açıklama yapılması.

Halkçılık ilkesinin temel dayanaklarından “Eşitlik” anlayışını yansıtmaktadır.

Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği “Eşitliktir.

Cevap: A


Lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 10. soru 7. Ünite

lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 2. dünya savaşı
lgs 2018 İnkılap soruları çözümleme 2. dünya savaşı

10. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir milyona yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı.

Nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu.

Ayrıca, erkek nüfusun büyük oranda silah altında olması, evlilik ve doğum oranlarını azalttı;

Bu bilgiye göre İkinci Dünya Savaşı hangi alanlarda Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir?

A) Sosyal – Kültürel

B) Ekonomik – Sosyal

C) Siyasal – Sosyal

D) Sanatsal – Siyasal

Çözüm:

Nüfusun dinamik ve aktif kısmı askere alındığı için ülkemiz tarım ve sanayisi yani ekonomisi olumsuz etkilenmiştir.

Ayrıca yine erkek nüfusun silah altına alınması sonucunda nüfus artış hızı azaldığıiçin sosyal alanda olumsuz sonucu göstermektedir.

Verilen öncülde kültürel, siyasal, sanatsal bir bilgi olmamasından dolayı bu kavramaların olduğu seçenekleri eliyoruz.

Cevap: B

Cevap bırakın